CATALYST : ตรวจสอบการตั้งค่า - ฝ่ายสนับสนุนของ Rosetta Stone
Thai

ตรวจสอบการตั้งค่า

ตรวจสอบว่าระบบของคุณตรงตามความต้องการของระบบที่ Rosetta Stone กำหนด
และมีอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ด้านภาษาจนประสบความสำเร็จ
ถัดไป เรามาดูความต้องการของระบบในการใช้งาน Rosetta Stone® บนอุปกรณ์ของคุณกันดีกว่า