คำถามที่แสดงสถานะเป็น "ข้าม" (Skipped) ในกิจกรรม Foundations - Rosetta Stone Support for งาน
Thai
×

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

>

คำถามที่แสดงสถานะเป็น "ข้าม" (Skipped) ในกิจกรรม Foundations


เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรม โปรแกรมจะแสดงจำนวนคำถามที่คุณตอบถูกต้องเทียบกับจำนวนคำถามทั้งหมด 

หากทำกิจกรรมผ่านแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอต่อไปนี้ โดยที่คุณเลือกได้ว่าจะทำกิจกรรมเดิมซ้ำเพื่อฝึกเพิ่มเติม หรือไปต่อยังกิจกรรมถัดไป:
 
User-added image
 
หากคุณตอบผิดหรือข้ามคำถามมากเกินไป คุณจะเห็นหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งคุณเลือกได้ว่าจะทบทวน หรือทำกิจกรรมเดิมซ้ำและพยายามทำคะแนนให้ดีขึ้น หรือไปต่อยังกิจกรรมถัดไป:
 
User-added image

User-added image

หากคุณเลือกที่จะทบทวน/ทำกิจกรรมซ้ำและพยายามทำคะแนนให้ดีขึ้น คุณสามารถคลิกปุ่มเมนู (จุดสามจุดในวงกลม) ที่ด้านล่างขวาของหลักสูตรเพื่อดูคะแนนปัจจุบัน จำนวนคำถามที่ตอบถูก ตอบผิด และข้าม เทียบกับจำนวนคำถามทั้งหมด 

ไอคอนวงกลมสีเขียว สีแดง และสีเทาข้างจำนวนคำถามที่ตอบถูก ตอบผิด และข้ามในเมนูจะตรงกับไอคอนวงกลมที่ด้านล่างสุดของกิจกรรม ซึ่งช่วยให้รู้ว่าคำถามไหนที่คุณต้องกลับไปตอบใหม่ 
 
User-added image
 
และในหน้าจอหลักสูตรหลัก คุณก็จะเห็นเช่นกันว่ามีคำถามที่ตอบถูก ตอบผิด และข้ามกี่คำถาม
 
User-added image
 

คำถามที่ข้าม

คำถามจะแสดงสถานะเป็น "ข้าม" (Skipped) ด้วยเหตุผล 1 ใน 2 ข้อ นั่นคือ การกดปุ่มข้าม (Skip) หรือการปิดใช้งานการจดจำเสียง

การกดปุ่มข้าม (Skip)

ปุ่มข้าม (Skip) จะอยู่ที่ด้านล่างขวาของทุกกิจกรรม หากคุณกดปุ่มข้าม (Skip) โปรแกรมจะไปต่อยังคำถามถัดไป หรือสิ้นสุดกิจกรรมถ้าเป็นคำถามข้อสุดท้าย คำถามที่ข้ามจะแสดงเป็นไอคอนวงกลมสีเทาที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณสามารถคลิกที่ไอคอนวงกลมเพื่อกลับไปตอบคำถามได้ 
 
User-added image

*โปรดทราบว่าระบบจะนับคำถามที่ข้ามรวมกับคำถามที่ตอบผิดในเปอร์เซ็นต์คะแนนสรุป ซึ่งจะทำให้คุณมีคะแนนน้อยลง ถ้าอยากให้คะแนนดีขึ้น คุณสามารถคลิกที่ไอคอนสีเทา (ข้าม) และสีแดง (ตอบผิด) ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อไปยังคำถามเหล่านั้นและพยายามตอบให้ถูก

หากคุณปิดใช้งานตัวเลือก "ไปต่อยังหน้าถัดไปโดยอัตโนมัติ" (Continue automatically to next screen) ในการตั้งค่าหลักสูตร คุณจะต้องกดไปยังหน้าถัดไปเองหลังจากตอบคำถามทั้งหมดในหน้าปัจจุบันเสร็จแล้ว เมื่อตอบคำถามในหน้าปัจจุบันครบแล้ว ปุ่มข้าม (Skip) จะเปลี่ยนเป็นปุ่มถัดไป (Next) ที่ให้คุณไปต่อยังหน้าถัดไปพร้อมกับบันทึกคะแนนในหน้าปัจจุบัน
 
User-added image

ระบบการจดจำเสียงถูกปิดใช้งานอยู่

หากอุปกรณ์ของคุณตรวจไม่พบไมโครโฟน โปรแกรมอาจให้คุณเรียนหลักสูตรต่อไปได้โดยไม่มีการจดจำเสียง โดยคลิกที่ “ดำเนินการต่อโดยไม่มีการพูดสำหรับเซสชันนี้” (Continue without speech for this session) ในหน้าจอการเลือกไมโครโฟน
 
User-added image
 
เมื่อปิดใช้งานการจดจำเสียง หลักสูตรที่ต้องใช้เสียงพูดจะเล่นเสียง แต่จะไม่ให้คุณพูดโต้ตอบ และจะแสดงสถานะเป็น "ข้าม" (Skipped) ในรายงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้ชุดหูฟัง USB ที่ใช้งานได้และกำหนดค่าอย่างถูกต้องเสมอ

*โปรดทราบว่าการใช้โปรแกรมโดยไม่มีชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนอาจทำให้การตั้งค่า “ใช้การจดจำเสียง” (use speech recognition) ถูกปิดใช้งาน ทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานการจดจำเสียงใน Rosetta Stone Foundations อีกครั้ง

การเปิดใช้งาน “ใช้การจดจำเสียง” (Use speech recognition) ใน Rosetta Stone Foundations

  1. เปิดกิจกรรมใดก็ได้
  2. คลิกไอคอนการตั้งค่ารูปเฟืองที่ด้านบนขวา User-added image
  3. ทำเครื่องหมายในช่อง “ใช้การจดจำเสียง" (Use speech recognition)
 
User-added image
 
  1. คลิก "ใช้การเปลี่ยนแปลง" (Apply Changes)
  2. แล้วระบบจะให้คุณตั้งค่าชุดหูฟัง

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่