Foundations สำหรับภาคธุรกิจ : คู่มือการเริ่มต้นใช้งานของผู้เรียน - ฝ่ายสนับสนุนของ Rosetta Stone
Thai

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานของผู้เรียน

ตรวจสอบว่าระบบของคุณตรงตามความต้องการของระบบที่Rosetta Stone กาหนดและมีอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ด้านภาษาสู่ความสาเร็จ
ถัดไป เรามาดูความต้องการของระบบในการใช้งาน Rosetta Stone® บนอุปกรณ์ของคุณกันดีกว่