CATALYST SEASON 2 : ตรวจสอบการตั้งค่า - Rosetta Stone Support
Thai

ตรวจสอบการตั้งค่า

ตรวจสอบว่าระบบของคุณตรงตามความต้องการของระบบที่ Rosetta Stone กำหนด และมีอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมให้คุณประสบความสำเร็จเมื่อนำ Rosetta Stone ไปใช้ภายในองค์กรของคุณ
ถัดไป เรามาดูความต้องการของระบบในการใช้งาน Rosetta Stone® บนอุปกรณ์ของคุณกันดีกว่า